ΑΠΟΦΑΣΗ

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Μυοσκελετική Ογκολογία: Διάγνωση-Θεραπεία-Έρευνα» (MSC in Myoskeletal Oncology: Diagnosis-Treatment-Research)

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4485/17 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 2. την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»
 4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του άρθρ. 42 του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»
 5. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102)
 6. τις διατάξεις του Ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 7.  τις διατάξεις του Ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
 8. το Π.Δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»
 9. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 25/06/2020)
 11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5η 7/7/20)
 12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 16/7/20)
 13. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

αποφασίζει:

Την ίδρυση και τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Iατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Μυοσκελετική Ογκολογία: Διάγνωση-Θεραπεία-Έρευνα», (MSC in Myoskeletal Oncology: Diagnosis-Treatment-Research) από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Γενικές διατάξεις

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Μυοσκελετική Ογκολογία: Διάγνωση-Θεραπεία-Έρευνα», (MSC in Myoskeletal Oncology: Diagnosis-Treatment-Research), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2

Αντικείμενο – Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Μυοσκελετική Ογκολογία: Διάγνωση-Θεραπεία-Έρευνα» έχει ως αντικείμενο την εξοικείωση των νέων ιατρών και άλλων επιστημόνων υγείας με τη σύγχρονη γνώση και τις νέες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση, τη σταδιοποίηση, τη θεραπεία και την υποστήριξη σε ασθενείς με νεοπλάσματα μαλακών μορίων και οστών. Επιπρόσθετα παρέχει εξειδικευμένη γνώση για τα νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα νεότερα δεδομένα και τις τάσεις στην έρευνα της μυοσκελετικής ογκολογίας. Τονίζεται ότι είναι το μόνο ΠΜΣ, στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο, το οποίο διεπιστημονικά (multidisciplinary) προσεγγίζει τις συγκεκριμένες παθήσεις (επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διάγνωση, συμβατική και στοχευμένη θεραπεία, υποστηρικτικές δράσεις, έρευνα). Αυτό επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από όλους τους χώρους των βιοϊατρικών επιστημών, τόσο της ημεδαπής όσο και του εξωτερικού, που ασχολούνται διαγνωστικά και θεραπευτικά με τους συγκεκριμένους τύπους νεοπλασίας.

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Μυοσκελετική Ογκολογία: Διάγνωση-Θεραπεία-Έρευνα», (MSC in Myoskeletal Oncology: Diagnosis-Treatment-Research) .

Άρθρο 4

Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔMΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε α) παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, β) πρακτική εκπαίδευση σε Εξωτερικά Ιατρεία και σε Κλινικές και γ) σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία μπορεί να είναι εργασία ανασκόπησης ή ερευνητική.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση που δεν εγγραφούν φοιτητές της αλλοδαπής, η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας είναι η ελληνική. Εξαίρεση αποτελούν τα μαθήματα των ξένων ομιλητών που θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5

Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Μυοσκελετική Ογκολογία: Διάγνωση-Θεραπεία-Έρευνα» θα καλύπτεται από:

– δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,

– πόρους ερευνητικών προγραμμάτων,

– κάθε άλλη νόμιμη πηγή,

– από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα οποία ανέρχονται πεντακόσια ευρώ (500 €) ανά εξάμηνο, καθώς και από άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη παγιών δαπανών στις οποίες περιλαμβάνονται: α) η αμοιβή του προσωπικού γραμματειακής υποστήριξης, β) η κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής των ομιλητών της αλλοδαπής, γ) η κάλυψη των εξόδων εκτύπωσης βιβλίου, βοηθημάτων και λοιπού εποπτικού υλικού και δ) η κάλυψη των αναλωσίμων για την εκπόνηση ερευνητικών διπλωματικών εργασιών.

Άρθρο 6

Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2029-2030 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 7

Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του ΠΜΣ, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος