Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 «Μυοσκελετική Ογκολογία: Διάγνωση-Θεραπεία-Έρευνα»»

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Μυοσκελετική Ογκολογία: Διάγνωση-Θεραπεία-Έρευνα» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Το ΠΜΣ παρέχει στο μεταπτυχιακό φοιτητή εξοικείωση στη σύγχρονη γνώση και τις νέες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση, τη σταδιοποίηση, τη θεραπεία και την υποστήριξη σε ασθενείς με νεοπλάσματα μαλακών μορίων και οστών. Επιπρόσθετα παρέχει εξειδικευμένη γνώση για τα νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα νεότερα δεδομένα και τις τάσεις στην έρευνα της μυοσκελετικής ογκολογίας. Τονίζεται ότι είναι το μόνο ΠΜΣ, στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο, το οποίο διεπιστημονικά προσεγγίζει τις συγκεκριμένες παθήσεις (επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διάγνωση, συμβατική και στοχευμένη θεραπεία, υποστηρικτικές δράσεις, έρευνα). Αυτό επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από όλους τους χώρους των βιοϊατρικών επιστημών, τόσο της ημεδαπής όσο και του εξωτερικού, που ασχολούνται διαγνωστικά και θεραπευτικά με τους συγκεκριμένους τύπους νεοπλασίας.

Γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η εκπαίδευση στη σύγχρονη πολυπαραμετρική διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των μυοσκελετικών όγκων και εισαγωγή στη σύγχρονη έρευνα δίνοντας έμφαση στις αναδυόμενες τεχνολογίες αιχμής.

Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται στο Αττικό Νοσοκομείο {Κτήριο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΤΤΙΚΟΝ (ΑΚΙΣΑ)], καθώς και στο Α΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής και στο Εργαστήριο Χειρουργικής Έρευνας και Πειραματικής Χειρουργικής στο Γουδή. Τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ  ανέρχονται στα πεντακόσια ευρώ (500 €) ανά εξάμηνο .

Στο ΠΜΣ, θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Βιολογικού, και Φυσικής Αγωγής της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι των Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων, Νοσηλευτικής, Ακτινολογίας, Φυσιοθεραπείας και Ακτινοθεραπείας προσφάτως αναβαθμισμένων σε ΑΕΙ τμημάτων ΤΕΙ. Προβάδισμα στην επιλογή έχουν ειδικευόμενοι ή ειδικευμένοι στις ειδικότητες: Ορθοπεδικής, Γενικής Χειρουργικής, Πλαστικής Χειρουργικής, Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Παθολογικής Ανατομικής, Ογκολογίας, Ακτινοθεραπείας και Ακτινοδιαγνωστικής, Μοριακής Βιολογίας.

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι έως και 40 με δυνατότητα αύξησης μόνο για ιδιαίτερες κατηγορίες υποψηφίων σύμφωνα με το νόμο Ν.4485/17.  Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά  από τις 23.05.2022 έως και 31.08.2022:

1. Αίτηση

2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος

3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών

4. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εάν υπάρχει)

5. Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους

σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής

6. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας

7. Βιογραφικό Σημείωμα

8. Δύο συστατικές επιστολές

9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθεί στην γραμματεία του ΠΜΣ που βρίσκεται στo 

A΄ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Μικράς Ασίας 75, Γουδή,

Κτήριο 10 – Ισόγειο (Γραμματεία φοιτητών – μεταπτυχιακών) Κα Ε. Παπασταμάτη,

τηλ. 210–7462153 είτε να αποσταλούν σε PDF ΜΟΡΦΗ στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο musculoskeletaloncology@med.uoa.gr

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τις συνεντεύξεις των υποψηφίων. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν μετά από email ή/και τηλεφωνική συνεννόηση.

Αθήνα, Μάϊος 2022

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

_____________________________

Π. Κορκολοπούλου – Καθηγήτρια