ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Αναγκαιότητα ίδρυσης του Π.Μ.Σ. και περιγραφή των στόχων τουΒασικός λόγος ίδρυσης Π.Μ.Σ «Μυοσκελετική Ογκολογία: Διάγνωση-Θεραπεία-Έρευνα» είναι η εξοικείωση των νέων ιατρών και άλλων επιστημόνων υγείας με τη σύγχρονη γνώση και τις νέες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση, τη σταδιοποίηση, τη θεραπεία και την υποστήριξη ασθενών με νεοπλάσματα μαλακών μορίων και οστών. Επιπρόσθετα παρέχει εξειδικευμένη γνώση για τα νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα νεότερα δεδομένα και τις τάσειςστην έρευνα της μυοσκελετικής ογκολογίας. Τονίζεται ότι είναι το μόνο ΠΜΣστον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο, το οποίο διεπιστημονικά(multidisciplinary) προσεγγίζει τις συγκεκριμένες παθήσεις (επιδημιολογία,παθογένεια, κλινική εικόνα, διάγνωση, συμβατική και στοχευόμενη θεραπεία, υποστηρικτικές δράσεις, έρευνα). Αυτό επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από όλους τους χώρους των βιοϊατρικών επιστημών, τόσο της ημεδαπής όσο και του εξωτερικού, που ασχολούνταιδιαγνωστικά και θεραπευτικά με τους συγκεκριμένους τύπους νεοπλασίας

Συνάφεια του Π.Μ.Σ. με το αντικείμενο του πρώτου κύκλου σπουδών

Το γνωστικό πεδίο της «Μυοσκελετικής Ογκολογίας» διδάσκεται γιαπεριορισμένες διδακτικές ώρες στο πλαίσιο των μαθημάτων «ΠαθολογικήΑνατομική» (5ο εξάμηνο προγράμματος σπουδών) και «Ορθοπεδική» (9ο εξάμηνο προγράμματος σπουδών). Το περιεχόμενο της διδασκομένης ύλης στον πρώτο κύκλο σπουδών αφορά στις βασικές αρχές ιστολογικής αναγνώρισης καιθεραπείας των νεοπλασμάτων μαλακών μορίων και οστών λοιμώξεων. Η νεότερη πολυπαραμετρική προσέγγιση στη διάγνωση και τη θεραπεία τωννεοπλασμάτων αυτών που αποτελεί τον κορμό του ΠΜΣ «ΜυοσκελετικήΟγκολογία: Διάγνωση-Θεραπεία-Έρευνα» δεν αποτελεί αντικείμενο διδασκαλίαςκατά τον πρώτο κύκλο.

Επιστημονική επάρκεια των διδασκόντων/ουσών

Η σύνθεση του βασικού διδακτικού προσωπικού στο ΠΜΣ «ΜυοσκελετικήΟγκολογία: Διάγνωση-Θεραπεία-Έρευνα» έχει ως εξής:

ΚΑΘ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΘ. ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΟΡΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΘ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΑΝ. ΚΑΘ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΨΥΡΡΗ

ΑΝ. ΚΑΘ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΛΙΑΣ

ΕΠ. ΚΑΘ. ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ερευνητικών ομάδων με κοινά ή συμπληρωματικά ερευνητικά ενδιαφέροντα, καθώς και τη δημιουργία ενός παραγωγικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με συνέργειες μεταξύ των συνεργαζόμενων εργαστηρίων διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων με κοινό ενδιαφέρον στην ογκολογία του μυοσκελετικού. Η διδασκαλία θα είναι διαδραστική και παράλληλα με την κλινική άσκηση θα δίνεται έμφαση στην έρευνα για την αύξηση των γνώσεων και την εκπόνηση υψηλής ποιότητας διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών. Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου με δελτία τα οποία διανέμονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τα οποία καλύπτουν το σύνολο των μαθημάτων και στοχεύουν στην επάρκεια εκάστου εκπαιδευτή τόσο ως προς τη διδακτική του ικανότητα όσο και ως προς την επιστημονική του επάρκεια. Τα δελτία συμπληρώνονται ανώνυμα από τους φοιτητές. Η αθροιστική ανάλυση των δελτίων παρουσιάζεται δημόσια στην αρχή κάθε εξαμήνου, σε εκδήλωση που γίνεται στο τέλος του ΠΜΣ ενώ αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Η αξιολόγηση κάθε εκπαιδευτή του γνωστοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου.