Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Μυοσκελετική Ογκολογία: Διάγνωση-Θεραπεία-Έρευνα» έχει ως αντικείμενο την εξοικείωση των νέων ιατρών και άλλων επιστημόνων υγείας με τη σύγχρονη γνώση και τις νέες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση, τη σταδιοποίηση, τη θεραπεία και την υποστήριξη σε ασθενείς με νεοπλάσματα μαλακών μορίων και οστών. Επιπρόσθετα παρέχει εξειδικευμένη γνώση για τα νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα νεότερα δεδομένα και τις τάσεις στην έρευνα της μυοσκελετικής ογκολογίας. Τονίζεται ότι είναι το μόνο ΠΜΣ, στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο, το οποίο διεπιστημονικά (multidisciplinary) προσεγγίζει τις συγκεκριμένες παθήσεις (επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διάγνωση, συμβατική και στοχευμένη θεραπεία, υποστηρικτικές δράσεις, έρευνα). Αυτό επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από όλους τους χώρους των βιοϊατρικών επιστημών, τόσο της ημεδαπής όσο και του εξωτερικού, που ασχολούνται διαγνωστικά και θεραπευτικά με τους συγκεκριμένους τύπους νεοπλασίας.

Επίσης, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να απασχοληθούν σε θέσεις σχετικές με τις πολύπλευρες προσεγγίσεις των νεοπλασμάτων των μαλακών μορίων που απαιτούν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του γνωστικού αντικειμένου, εφόσον θα έχουν αποκτήσει επαφή με τη διαγνωστική και ερευνητική προσέγγιση του καρκίνου καθώς και τα σύγχρονα πρωτόκολλα θεραπευτικής αντιμετωπίσεως του καρκίνου.
Ακόμα μπορούν να προετοιμαστούν για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου και να εξειδικευτούν στο γνωστικό αντικείμενο.

Το ΠΜΣ στοχεύει στην διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση και προαγωγή της γνώσης για τη διάγνωση και την έρευνα στο πεδίο της μυοσκελετικής ογκολογίας του ανθρώπου.
Επιπρόσθετα, συμβάλλει στην απόκτηση κοινής εμπειρίας από όλους τους σπουδαστές ανεξαρτήτως των βασικών τους σπουδών, ώστε να διαμορφωθεί ένα κοινό υπόβαθρο συνεννόησης όλων των συνεργαζομένων επιστημόνων που προσεγγίζουν το πεδίο της νεοπλασίας.

Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές που οδηγούν στην απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Επιστημονική επάρκεια των διδασκόντων/ουσών

Η σύνθεση του βασικού διδακτικού προσωπικού στο ΠΜΣ «ΜυοσκελετικήΟγκολογία: Διάγνωση-Θεραπεία-Έρευνα» έχει ως εξής:

Διευθύντρια:

Κορκολοπούλου Πηνελόπη, Καθηγήτρια Παθολογοανατομίας

Μέλη ΣΕ:

  1. Παπαγγελόπουλος Ι. Παναγιώτης, Καθηγητής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής
  2. Κουλουλίας Βασίλειος, Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
  3. Ψύρρη Διαμάντω, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παθολογίας – Ογκολογίας
  4. Παπακωνσταντίνου Ολυμπία, Επίκουρη Καθηγήτρια Ακτινοδιαγνωστικής

Σύνδεση διδασκαλίας – έρευνας

Η σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ερευνητικών ομάδων με κοινά ή συμπληρωματικά ερευνητικά ενδιαφέροντα, καθώς και τη δημιουργία ενός παραγωγικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με συνέργειες μεταξύ των συνεργαζόμενων εργαστηρίων διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων με κοινό ενδιαφέρον στην ογκολογία του μυοσκελετικού. Η διδασκαλία θα είναι διαδραστική και παράλληλα με την κλινική άσκηση θα δίνεται έμφαση στην έρευνα για την αύξηση των γνώσεων και την εκπόνηση υψηλής ποιότητας διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών. Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται στο τέλος κάθε εξαμήνου με δελτία τα οποία διανέμονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τα οποία καλύπτουν το σύνολο των μαθημάτων και στοχεύουν στην επάρκεια εκάστου εκπαιδευτή τόσο ως προς τη διδακτική του ικανότητα όσο και ως προς την επιστημονική του επάρκεια. Τα δελτία συμπληρώνονται ανώνυμα από τους φοιτητές. Η αθροιστική ανάλυση των δελτίων παρουσιάζεται δημόσια στην αρχή κάθε εξαμήνου, σε εκδήλωση που γίνεται στο τέλος του ΠΜΣ ενώ αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Η αξιολόγηση κάθε εκπαιδευτή του γνωστοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου.